Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szolgáltatóknak

 1. Adatkezelő:

név:                     Ryszka Nóra

cím:                     2094 Nagykovácsi, Kálvária sétány 16.

e-mail cím:         mumpark@mumpark.hu

 • A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a www.mumpark.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) az egyes szolgáltatások és szolgáltatók feltüntetésével és a szolgáltatók adminisztrálásával összefüggésben az Adatkezelőnek átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza. A személyes adatok kezelése és gyűjtése a hatályos magyar és közösségi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik (így különösen a 2011. évi CXII. törvény és a 2001. évi CVIII. törvény).
 • Az Adatkezelő a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.
 • A kezelt személyes adatok: a szolgáltató által megadott adatok.
 • Az adatkezelés célja: az egyes szolgáltatások és szolgáltatók feltüntetése a Honlapon, és a szolgáltatók adminisztrálása.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
 • Az adatok címzettjei: a Honlap kezelői.
 • Az adatok kezelésének időtartama: a regisztrációtól a szolgáltató által e-mailben küldött törlési kérelem beérkezésétől számított 72 óráig, illetve az adatkezelés céljának megszűnéséig.
 • Adatfeldolgozó:a honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Adatfeldolgozó neve: ININET Internet Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

Elektronikus (e-mail) cím: info@ininet.hu

Telefonszám: +36 20 293 9058

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés és jogorvoslat

A szolgáltató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését, vagy módosítását.

Kérelemre az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy mely személyek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az Adatkezelő a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben azt a regisztrált szolgáltató írásban jelzi e-mailben vagy levélben, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet e-mailen értesíti. A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett a Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató módosítására. Lényeges módosítás esetén az Adatkezelő megfelelően tájékoztatja a szolgáltatót.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj, ha egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt.

Nagykovácsi, 2020. december 30.


Általános Szerződési Feltételek     

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Ryszka Nóra (2094 Nagykovácsi, Kálvária sétány 16., a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.mumpark.hu/szolgaltatasok weboldalon (Honlap) elérhető tartalmak és szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevője (Felhasználó) és a Honlapon szolgáltatásaikat regisztráló szolgáltatók általi használatának feltételeit tartalmazza.

Az Üzemeltető által biztosított és vállalt személyes adatkezelési szabályokat, az adatvédelmi feltételeket a jelen dokumentumtól különálló Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 1. Szolgáltatások

A Honlapon Szolgáltatók, mint harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk és e harmadik felek által elérhetővé tett egyéb információ érhető el.

A Honlap használata, a Szolgáltatók által elérhetővé tett információkhoz történő hozzáférés a Felhasználók számára díjmentes.

A Honlap jelenleg teszt üzemmódban üzemel, az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Honlap bármely része vagy funkciója megfelelően működne.

Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatók által elérhetővé tett minden információ, szolgáltatások és termékek tekintetében. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Honlapon elérhető, Szolgáltatók által elhelyezett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával kapcsolatban. A Honlapon elérhetővé tett Szolgáltatások igénybevétele az Üzemeltetőtől függetlenül zajlik le és az Üzemeltető nem felel e Szolgáltatásokért. Az Üzemeltető nem felel a Honlapon meghirdetett termékek vagy szolgáltatások minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezek ellenőrzéséért. Az Üzemeltető nem felel továbbá az általa működtetett Honlapon szereplő termékek vagy szolgáltatások valódiságáért. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók és Szolgáltatók közötti esetleges jogvitákba, tranzakciókba, ezekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal.

 • Feltételek módosítása

Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosításokról az Üzemeltető a Honlapon rövid felhívás útján és hírlevélben értesíti a Felhasználókat és a Szolgáltatókat.

 • Szerzői jogok

A képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a magáncélú másoláson kívül, a Honlapon található tartalom, közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak a szerző, illetve a kiadó kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, vagy tehetők hozzáférhetővé a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételre. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

 • Hírlevél

A Honlapon hírlevélre lehet regisztrálni. A hírlevélre a Felhasználó a regisztráció során, valamint a külön erre a célra kialakított szövegdobozokban, a nevét és az e-mail címét megadva tud feliratkozni. A hírlevélre feliratkozó Felhasználók részére a Honlapon megjelenő tartalmakkal kapcsolatos információt, illetve az azokhoz való hozzáférés lehetőségét juttatja el e-mail útján.

A feliratkozott Felhasználó bármikor, indokolás és jogkövetkezmények nélkül jogosult a hírlevélről leiratkozni a mumpark@mumpark.hu e-mail címre küldött levélben.

A Felhasználók által megadott személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeljük.

 • Szolgáltató, regisztrálás

Az Üzemeltető által működtetett Honlap szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik – ha a jelen ÁSZF eltérően nem rendelkezik – regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Szolgáltató elismeri, hogy

 • természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és nem cselekvőképtelen,
 • vállalkozás, amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján eljárva Szolgáltatóként regisztrál,
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció és a Honlap szolgáltatásainak használata folyamán a Szolgáltató köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Szolgáltató által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Szolgáltató hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a Szolgáltató oldalának hozzáférését korlátozni vagy törölni.

A Szolgáltató által megadott személyes és egyéb adatok a Szolgáltató fiókjában kerülnek rögzítésre. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, a Szolgáltató e változásokat köteles átvezetni.

A Szolgáltató bármikor e-mailben kezdeményezheti regisztrációja esetleges törlését. A regisztráció törlését követően a Szolgáltató személyes adatait az Üzemeltető köteles törölni.

 • Tesztidőszak, díjmentesség

A Honlap jelenleg teszt üzemmódban működik, ennek megfelelően a Honlapon Szolgáltatóként történő regisztrálás és az Üzemeltető által a Szolgáltatónak nyújtott szolgáltatások ingyenesek. Az Üzemeltető kizárólag előzetes értesítés és a Szolgáltató kifejezett hozzájárulásával fog a tesztidőszak lezárultát követően bármilyen díjat érvényesíteni, és kizárólag a Szolgáltató hozzájárulását követő időtartamra.

Tekintettel arra, hogy a Honlap jelenleg teszt üzemmódban üzemel, az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Honlap bármely része vagy funkciója megfelelően működne.

 • Szolgáltatói és Üzemeltetői jogok és kötelezettségek

A Szolgáltató a regisztráció során kialakított oldalon az általa meghatározott adatokat és információt helyezi el, amely a Felhasználók számára az Üzemeltető általi ellenőrzés és jóváhagyás után érhető el. A Szolgáltató által feltöltött adatok és információ hitelességéért, valódiságáért és jogszerűségéért a Szolgáltató felel, az Üzemeltető az ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja.

A Szolgáltató által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű kárért kizárólag a Szolgáltató tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Honlapon a Szolgáltató által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Szolgáltató az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 • Tiltott termékek és szolgáltatások

A Honlapon tilos bármilyen jogsértő, etikátlan vagy a Honlap szabályaival vagy szellemiségével ellentétes termék vagy szolgáltatás hirdetése, beleértve, de nem kizárólagosan MLM rendszerben értékesített termék vagy szolgáltatás; olyan termék vagy szolgáltatás, amely önmagában, vagy közzététele, hirdetése által bármilyen módon sérti valamely harmadik fél jogait; bármely olyan termék vagy szolgáltatás, amely gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre vagy nemzetek és nemzetiségek közötti konfliktusra adhat okot; egy, vagy több személy megrágalmazására vagy egyébként személyiségi jogainak megsértésére alkalmas termék, szolgáltatás. Nem jeleníthető meg a Honlapon olyan információ, amely hamis vagy megtévesztő; amely tartalmaz jogosulatlanul személyi azonosító adatokat vagy ezek közzétételére buzdít; amely obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot vagy információt tartalmaz; amely az Üzemeltetővel kapcsolatos nem nyilvános adatokra vonatkozik.

 • Kapcsolattartás

Az Üzemeltető az alábbi elérhetőségekkel rendelkezik: mumpark@mumpark.hu.

Az Üzemeltető a megkereséseket e-mailben válaszolja meg, haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó esetleges jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt válaszolja meg.

 1. Az Üzemeltető és a Szolgáltató közötti szerződés időtartama, megszűnése

Az Üzemeltető és a Szolgáltató közötti szerződéses jogviszony a Szolgáltató általi regisztrációval jön létre, és megszűnik

 • közös megegyezéssel, a felek írásos megállapodása szerint;
 • bármely fél felmondásával, mely e-mailben közölhető, indoklási kötelezettség nélkül, azonnal hatályosul;
 • bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél azonnali hatályú felmondásával, mely e-mailben közölhető;

A szerződéses jogviszony megszűnése, függetlenül annak módjától, nem érinti a Felek között egymással szemben már fennálló kötelezettségek teljesítését.

Az Üzemeltető bármikor jogosult, egyidejű tájékoztatás mellett, korlátozni a Szolgáltató hozzáférését fiókjához, illetve korlátozni a Szolgáltató által a Honlapon elhelyezett információhoz történő hozzáférést, amennyiben a Szolgáltató részéről jogsértés vagy az ÁSZF megsértése valószínűsíthető.

 1. Egyéb

Szerzői jogot, vagy védjegyet sértő tartalom jelzése: Amennyiben Ön azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Honlapon megjelenő információ sérti, úgy az Ekrtv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja az Üzemeltetőt a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

Jelen dokumentum az ÁSZF 2021. április 19. napjától hatályos verziója.