Mi az anyákkal vagyunk

Szolgáltatókra Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató szolgáltatóknak

  1. Adatkezelő:

név:                     Ryszka Nóra

cím:                     2094 Nagykovácsi, Kálvária sétány 16.

e-mail cím:         mumpark@mumpark.hu

  • A jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) a www.mumpark.hu honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) az egyes szolgáltatások és szolgáltatók feltüntetésével és a szolgáltatók adminisztrálásával összefüggésben az Adatkezelőnek átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket, illetve egyéb lényeges rendelkezéseket tartalmazza. A személyes adatok kezelése és gyűjtése a hatályos magyar és közösségi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történik (így különösen a 2011. évi CXII. törvény és a 2001. évi CVIII. törvény).
  • Az Adatkezelő a kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.
  • A kezelt személyes adatok: a regisztrációs adatlapon feltüntetett adatok.
  • Az adatkezelés célja: az egyes szolgáltatások és szolgáltatók feltüntetése a Honlapon, és a szolgáltatók adminisztrálása.
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes és kifejezett hozzájárulása.
  • Az adatok címzettjei: a Honlap kezelői.
  • Az adatok kezelésének időtartama: a regisztrációtól a szolgáltató által e-mailben küldött törlési kérelem beérkezésétől számított 72 óráig, illetve az adatkezelés céljának megszűnéséig.
  • Adatfeldolgozó:a honlap fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót veszünk igénybe. Az adatfeldolgozó megnevezése és adatai:

Adatkezelő neve: ININET Internet Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10

Elektronikus (e-mail) cím: info@ininet.hu

Telefonszám: 36 20 293 9058

  1. Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés és jogorvoslat

A szolgáltató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését, vagy módosítását.

Kérelemre az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy mely személyek és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 naptári napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

Az Adatkezelő a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben azt a regisztrált szolgáltató írásban jelzi e-mailben vagy levélben, ha kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy hatóság elrendelte.

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet e-mailen értesíti. A regisztrált felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozás megtételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő az adatkezelést megszünteti. Amennyiben az érintett a Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 naptári napon belül – bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlap: http://www.naih.hu) fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a Tájékoztató módosítására. Lényeges módosítás esetén az Adatkezelő megfelelően tájékoztatja a szolgáltatót.

Kérjük, hogy csak akkor regisztrálj, ha egyetértesz a fentiekkel. Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, úgy kérjük, írd meg azt.

Nagykovácsi, 2020. december 30.